PDF Drukuj Email
Uwaga – opracowanie dotyczy nauczycieli.
 
DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
 
Podstawa prawna:
1)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2)     Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )
 
W związku z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393) dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obejmuje:
 
1. Strona tytułowa (nieobowiązkowo).
2. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
3. § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia - poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
4. § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia - poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
5. Formy doskonalenia (nieobowiązkowo).
6. § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia - zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
    a) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
b)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
W przypadku negatywnej oceny można składać odwołanie do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania (Art. 9c ust. 9 ustawy - Karta Nauczyciela). Kurator ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania i ocena ta jest ostateczna.
 
Opracowała
Teresa Zaworowska – luty 2008 r.
(aktualizacja czerwiec 2015r.)