PDF Drukuj Email

 

Uwaga – opracowanie dotyczy nauczycieli.
 
 
DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO
 
 
Podstawa prawna:
1)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) 
 
Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego obejmuje:
 
1. Strona tytułowa (nieobowiązkowo).
2. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
3. § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia - poświadczona kopia aktu nadania stopnia  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. § 9 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia - poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
5. Formy doskonalenia (nieobowiązkowo).
6. § 9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia - zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
    a) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
b)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d)   § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
W przypadku negatywnej oceny można składać odwołanie do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania (Art. 9c ust. 9 ustawy - Karta Nauczyciela). Kurator ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania i ocena ta jest ostateczna.
7. § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a w/w rozporządzenia – opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 w/w rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów:
    a) § 8 ust. 2 pkt 1 (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, w zakresie uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
    b)  § 8 ust. 2 pkt 2 (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a  rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia, w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
    c) § 8 ust. 2 pkt 3 (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 w/w rozporządzenia, w zakresie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
    d) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a(przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust 2 pkt 4 lit. a w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a w/w rozporządzenia, w zakresie opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
    e) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b w/w rozporządzenia, dotyczących wykonywania zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
    f) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c w/w rozporządzenia, mających na celu poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
    g) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a i lit. b rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d w/w rozporządzenia, dotyczących uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
    h) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e w/w rozporządzenia, dotyczących wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
    i) § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f w/w rozporządzenia, wskazującego na uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
    j) § 8 ust. 2 pkt 5 (przykładowe tytuły):
WARIANT I
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia.
WARIANT II
Na podstawie § 9 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) poniżej przedstawiam opis i analizę dwóch (lub więcej) przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której pracuję.
 
                                                                    Opracowała
                                                                   Teresa Zaworowska – luty 2008 r.
                                                                 (aktualizacja czerwiec 2015r.)