PDF Drukuj Email


Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.)

2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) 
 

1. § 8 ust. 2 pkt 1 (dokumentacja przedstawiona w formie opisu i analizy realizacji wymagań, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów).

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

     a) opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnych programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów,

b)      opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego dla uczniów (ucznia) o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

c)      opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego obejmującego pracę dydaktyczną bądź wychowawczą,

d)      współtworzenie, wdrożenie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły (programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki, statutu),

e)      opracowanie, wdrożenie i ewaluacja projektów międzyprzedmiotowych na poziomie szkoły (np. konkursy biblioteczne, sportowe, twórczości artystycznej itp.),

f)        opracowanie projektów i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych (z opisem i analizą efektów tych działań, a także ze wskazaniem jak wpłynęły one na podniesienie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły),

g)      wymierne efekty wynikające z przygotowań uczniów do konkursów międzyszkolnych, olimpiad, konkursów ogólnopolskich,

h)      badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (narzędzia badawcze, przeprowadzenie badań, analiza, wnioski do dalszej pracy),

i)        tworzenie systemu badania osiągnięć edukacyjnych oraz jego ewaluacja,

     j)       ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania,

k)      wdrażanie i ewaluacja innowacji pedagogicznych,

l)    wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego (doskonalenie zostało wykorzystane do wyedukowania, by móc zrealizować dane przedsięwzięcie),

ł) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne (jeśli są wykorzystywane w pracy nauczyciela).

2. § 8 ust.2 pkt 2 (dokumentacja przedstawiona w formie opisu i analizy realizacji wymagań, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów).

    Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

a)       udział w formach doskonalenia związanych z podwyższeniem umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych,

b)       wykorzystywanie zasobów internetowych (np. słowniki, encyklopedie multimedialne, strony edukacyjne, posługiwanie się programami multimedialnymi itp.) i zasobów bibliotecznych (np. różne typy katalogów, sporządzanie bibliografii itp.) służących podniesieniu jakości prowadzonych lekcji oraz innych zajęć edukacyjnych.

c)       wykorzystywanie na lekcjach/zajęciach wiedzy zaczerpniętej z prasy fachowej, TV, radia, książek, komputerowych zasobów szkoły (opis i analiza metod pracy związanych z tymi technologiami).

3. § 8 ust.2 pkt 3 (dokumentacja przedstawiona w formie opisu i analizy realizacji wymagań, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów).

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

     a) pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego:

                - pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,

                - omawianie realizacji planu rozwoju podopiecznego z wnioskami do dalszej pracy,

               - dokumentowanie pracy w zakresie opieki nad nauczycielem stażystą lub  nauczycielem kontraktowym,

                - przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego,

                - uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,

b)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

c)      ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli,

d)      pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu bloku przedmiotowego lub zespołu wychowawców,

e)      przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkole,

f)        opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych: np. scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów (z zachowaniem praw autorskich),

g)      prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,

h)      szkolenia, warsztaty,

i)        prezentacja referatów, wykładów,

j)        publikacje (Internet, biblioteka, periodyki itp.).

4. § 8 ust.2 pkt 4 (dokumentacja przedstawiona w formie opisu i analizy realizacji wymagań, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów). Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

a)      opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu (wymagana recenzja).

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b - wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej:

a)       wykonywanie zadań egzaminatora, doradcy metodycznego, eksperta, rzeczoznawcy lub konsultanta:

b)       sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych,

c)       udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

d)       recenzowanie przedłożonych programów, podręczników, środków dydaktycznych.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

a)       pozastatutowe działania na rzecz szkoły (poszerzenie oferty szkoły np. organizacja ferii, dodatkowe zajęcia dla uczniów, wycieczki),

b)       realizacja i ewaluacja programów zewnętrznych (np. “Szkoła z klasą”, “Lego”, “Sokrates Comenius”, “7 kroków” itp.),

c)       realizacja i ewaluacja programów prozdrowotnych, ekologicznych, resocjalizacyjnych itp.,

d)       udział w grantach kuratoryjnych, ministerialnych,

e)       udział w projektach edukacyjnych skierowanych do szerszego grona odbiorców (poza własną szkołą),

f)        udział w projektach unijnych,

g)       organizacja i prowadzenie imprez międzyszkolnych, miejskich, powiatowych i innych,

h)       współpraca z zagranicą,

i)         wykorzystywanie środków z funduszy pomocowych,

j)         pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. d - uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym:

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. z 2015r. poz. 1264) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

      a)       tworzenie fundacji, stowarzyszeń,

b)      projekty edukacyjne skierowane do szerszego grona odbiorców (programy edukacyjne i profilaktyczne),

c)      realizacja zadań edukacyjnych przez fundacje, zrzeszenia, stowarzyszenia,

d)      pełnienie funkcji i wykonywanie zadań w strukturach samorządowych, fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji,

e)      współpraca z sądami, kuratorami sądowymi, policją,

f)      współpraca z poradniami specjalistycznymi, świetlicami środowiskowymi (terapeutycznymi), opieką socjalną, komisjami i zespołami samorządowymi, klubami sportowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. f - uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:

a)       olimpiady, konkursy, zawody,

b)       nagrody, medale, odznaczenia, podziękowania.

§ 8 ust.2 pkt 5 (dokumentacja przedstawiona w formie opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków    rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych)

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowały:

Teresa Zaworowska,

Halina Kotlińska

Luty 2008 r.
(aktualizacja czerwiec 2013r.)